Search

Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

Đc. Trần Văn Thai

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1968 - 1975

Nguyễn Ngọc Ngoạn

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1975 - 1980

Nguyễn Vĩnh Xương

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1980 - 1988

Nguyễn Thị Muội

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1988 - 1991

Nguyễn Trọng Nho

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1991 - 1998

Nguyễn Văn Ngạn

Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1998 - 2003

Vũ Văn Xứng

Bí thư Đảng ủy từ 2003 - 2014

Khổng Trung Thắng

Bí thư Đảng ủy từ 2015 đến nay