Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, quý vị vui lòng liên hệ tại Văn phòng Đảng Ủy trường Đại học Nha Trang, hoặc thông qua điện thoại và hộp thư điện tử

Địa chỉ

Tầng 2 Tòa nhà Hiệu Bộ

Số điện thoại

0258 3832077

update

Hộp thư

vpdu@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc