Các tổ chức

  1. Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo củng cố và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên hoạt động.
  2. Công đoàn Trường đã phát huy được vai trò tham gia quản lý Nhà trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
  3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường đã có nhiều cố gắng trong công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức tác phong cho đoàn viên sinh viên.