Ban Chấp hành Đảng ủy

: Khổng Trung Thắng
: Hội đồng trường
:
: thangkt@ntu.edu.vn
: Bí thư
: Trang Sĩ Trung
: Ban Giám hiệu
:
: trungts@ntu.edu.vn
: Phó Bí thư
: Quách Hoài Nam
: Ban Giám hiệu
:
: namqh@ntu.edu.vn
: Ủy viên Ban Thường vụ
: Mai Thị Tuyết Nga
: Khoa Công nghệ thực phẩm
:
: ngamtt@ntu.edu.vn
: Ủy viên Ban Thường vụ
: Phạm Quốc Hùng
: Viện Nuôi trồng Thủy sản
:
: hungpq@ntu.edu.vn
: Ủy viên Ban Thường vụ-Trực
: Nguyễn Thành Cường
: Khoa Kế toán - Tài chính
:
: cuongnt@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Ngô Thị Hoài Dương
: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
:
: hoaiduong@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Trần Trọng Đạo
: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
:
: trongdao@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Nguyễn Thế Hân
: Phòng Công tác chính trị và Sinh viên
:
: hannt@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Trần Doãn Hùng
: Ban Giám hiệu
:
: hungtd@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Võ Nguyễn Hồng Lam
: Khoa Ngoại ngữ
:
: lamvnh@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Đặng Xuân Phương
: Phòng Đào tạo Sau đại học
:
: phuongdx@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Tô Văn Phương
: Phòng Đào tạo Đại học
:
: phuongtv@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Trần Hưng Trà
: Khoa Xây dựng
:
: trath@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên
: Huỳnh Văn Vũ
: Khoa Kỹ thuật giao thông
:
: vuhv@ntu.edu.vn
: Đảng ủy viên