Tư liệu

1. Kế hoạch học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (2010 - 2015):

3. Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Đảng CS Việt Nam:

4. Tài liệu dùng cho lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới: 

5. Tài liệu dùng cho tuần sinh hoạt công dân - HSSV