Search

Câu hỏi viết tiểu luận Lớp nhận thức về Đảng và Lớp đảng viên mới năm 2023

1. CÂU HỎI VIẾT TIỂU LUẬN LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI (LỚP B)10/2023.

Học viên chọn một trong các chủ đề sau:

  1. Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kế hoạch của anh (hay chị) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  2. Phân tích quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030. Anh (hay chị) cần làm những gì để đóng góp vào công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta?
  3. Phân tích tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Anh (hay chị) cần làm những gì và Nhà trường cần làm những gì để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang?

 

2. CÂU HỎI VIẾT TIỂU LUẬN LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG (LỚP A) 10/2023.

 Học viên chọn một trong các chủ đề sau:

  1. Những thắng lợi vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Phương hướng phấn đấu của anh (hay chị) để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
  2. Những đặc trưng cơ bản của mô hình CNXH mà nhân dân ta xây dựng. Anh (hay chị) cần làm những gì để đóng góp vào công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta?
  3. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Kế hoạch của anh (hay chị) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

  • Tiểu luận làm trên khổ giấy A4, phải viết tay từ 07 trang trở lên, trình bày sạch đẹp, không sao chép.
  • Thời gian hoàn thành tiểu luận: Học viên nộp bài tại Văn phòng Đảng ủy chậm nhất ngày 14/11/2023.

 3. MẪU BÌA TIỂU LUẬN. (tải về)

 

  • Chia sẻ