Thông báo

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020

  • 20/11/2020

Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 như sau:

- Thời gian:
 Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

- Địa điểm:   + Lớp (A)  bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng: Hội trường số 1 (Đối diện khu nhà Hành chính).

                     + Lớp (B) bồi dưỡng đảng viên mới: Phòng họp số 2.

Thời gian

Lớp

Nội dung học

Địa điểm

Thứ hai

23/11/2020

(18h30-21h30)

A, B

Học viên nộp tiền mua tài liệu và làm giáy chứng nhận (18h30-19h30)

Khai mạc (19h30)

Hội trường số 1

A

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Thông tin thời sự

Hội trường số 1

B

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phòng họp số 2

Thứ ba

24/11/2020

(19h-21h30)

A

- Nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS VN.

Hội trường số 1

B

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

- Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCS VN.

- Xây dựng Đảng về đạo đức. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

Thứ tư

25/11/2020

(19h-21h30)

A

- Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS VN.

Hội trường số 1

B

- Đường lối phát triển KT-XH của Đảng.

- Thông tin thời sự

Phòng họp số 2

Thứ năm

26/11/2020

(19h-21h30)

A

- Khái lược lịch sử ĐCS VN.

Hội trường số 1

B

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và CM VN.

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn XH.

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Phòng họp số 2

Thứ sáu

27/11/2020

(19h-21h30)

A

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội trường số 1

B

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển  văn hóa, con người VN; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2