Search

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2022

Thời gian

Lớp

Nội dung học

Địa điểm

Thứ hai

24/10/2022

(18h00-21h30)

A, B

Học viên nộp tiền tài liệu và làm giấy chứng nhận (18h00-19h00)

Hội trường số 1

A, B

Khai mạc (19h00)

 

A

- Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội trường số 1

B

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phòng họp số 4

Thứ ba

25/10/2022

(19h-21h30)

A

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hội trường số 1

B

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. (19h-20h00).

Phòng họp số 4

- Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCS VN.

- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. (20h10-21h30).

Phòng họp số 4

Thứ tư

26/10/2022

(19h-21h30)

A

- Nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS VN.

Hội trường số 1

B

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển  văn hóa, con người VN; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (19h-20h10).

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. (20h15-21h30).

Phòng họp số 4

Thứ năm

27/10/2022

(19h-21h30)

A

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội trường số 1

B

- Đường lối phát triển KT-XH của Đảng.

Phòng họp số 4

Thứ sáu

28/10/2022

(19h-21h30)

A

- Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội trường số 1

B

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Phòng họp số 4

Ghi chú:  A: Lớp đối tượng kết nạp Đảng.

                B: Lớp đảng viên mới.

  • Chia sẻ