Search

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2023

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới năm 2023

Thời gian

Lớp

Nội dung học

Địa điểm

Thứ hai

23/10/2023

(18h00-21h30)

A, B

Học viên nộp tiền tài liệu và làm giấy chứng nhận

(18h00-19h00)

Hội trường số 1

A, B

Khai mạc (19h00)

 Hội trường số 1

A

- Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội trường số 1

B

- Đường lối phát triển KT-XH của Đảng.

Phòng họp số 2

Thứ ba

24/10/2023

(19h-21h30)

A

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hội trường số 1

B

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển  văn hóa, con người VN; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (19h-20h10).

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. (20h15-21h30).

Phòng họp số 2

Thứ tư

25/10/2023

(19h-21h30)

A

- Nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS VN.

Hội trường số 1

B

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. (19h-20h00).

Phòng họp số 2

- Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCS VN.

- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. (20h10-21h30).

Phòng họp số 2

Thứ năm

26/10/2023

(19h-21h30)

A

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội trường số 1

B

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phòng họp số 2

Thứ sáu

27/10/2023

(19h-21h30)

A

- Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội trường số 1

B

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Phòng họp số 2

Ghi chú:   A: Lớp đối tượng kết nạp Đảng (quần chúng chưa là đảng viên).

                B: Lớp đảng viên mới (đảng viên dự bị).  

  • Chia sẻ