Search

Thông báo lịch học Nghị quyết lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1.1. Đối tượng: Toàn thể đảng viên (đảng viên là giảng viên có giờ dạy thì tham gia học tập trước và sau khi kết thúc giờ dạy).

1.2. Hình thức: Học trực tuyến, kết nối với đường truyền của Trung ương.

1.3. Thời gian: 02 ngày (05/12-06/12)

a) Ngày thứ nhất (thứ hai, ngày 05/12/2022).

- Buổi sáng, từ 08 giờ 00 - 11 giờ 30 phút. Địa điểm: Phòng họp số 4.

- Buổi chiều, từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30 phút. Địa điểm: Hội trường số 3.

b) Ngày thứ hai (thứ ba, ngày 06/12/2022). Địa điểm: Hội trường số 3.

- Buổi sáng, từ 08 giờ 00 - 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều, từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 50 phút.

 

 

  • Chia sẻ