Search

Thông báo lịch học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

Lịch học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17/01/2024;

2. Địa điểm: Hội trường số 01.

3. Thành phần: Toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động (theo Thông báo số 150-TB/ĐU, ngày 12/01/2024 của Đảng ủy).

  • Chia sẻ