Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

  • 30-12-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 32
  • Chống diễn biến hòa bình
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

(TG) - Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam về bản chất là cùng chung chiêu trò thâm độc để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...(xem tiếp)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Bài viết trước

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan