Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

  • 23-08-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 37
  • Tin tức sự kiện
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện kế hoạch số 94/KH-TU, ngày 15/07/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 15/08/2022, Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (xem tiếp)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên

Bài viết trước

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Tin tiếp theo

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết liên quan