Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

  • 22-11-2021
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 492
  • Chính trị
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại (Xem tiếp).

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân

Bài viết trước

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Tin tiếp theo

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết liên quan