Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • 30-11-2021
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 67
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TG) - Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. (Xem tiếp).

Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bài viết trước

Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Bài viết tiếp theo

Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Bài viết liên quan