Search

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất tại Văn Lâm - Hưng Yên từ ngày 7 đến ngày 9/6/1968. Có 70 đại biểu thay mặt cho 234 Đảng viên tham dự.
    Đại hội đánh giá các mặt hoạt động của Trường Thủy sản sau 2 năm ra đời và xác định phương hướng hoạt động của Đảng bộ trường là: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và Nha trường thành một tập thể chiến đấu vững mạnh, một khối đoàn kết nhất trí, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu thực hiện chuyển hướng lãnh đạo, lấy nâng cao chất lượng làm chính, ra sức kiện toàn củng cố tổ chức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Lâm Bá Nhụy Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Lê Xuân Thưởng Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II được tổ chức tại Văn Lâm - Hưng Yên từ ngày 3 đến ngày 5/11/1969. Có 58 đại biểu thay mặt cho trên 180 Đảng viên tham dự.
    Đại hội Đảng bộ lần thứ II tổ chức trong điều kiện đế quốc Mỹ đang tạm ngừng ném bom đánh phá miền Bắc. Sau một thời gian phân tán và đương đầu với nhiều khó khăn vất vả. Đại hội tập trung đánh giá kết quả công tác, củng cố các mặt yếu kém và đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng cơ sở vật chất.
    Đại hội khẳng định: Toàn Đảng bộ, toàn Trường tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, ra sức phát huy thắng lợi, tích cực khắc phục khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào BCH TW Đảng, quyết tâm thực hiện các lời dạy và Di chúc của Hồ Chủ Tịch. Ra sức thực hiện đường lối đào tạo của Đảng để xây dựng Nhà trường về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và 3 cải tiến, tăng cường công tác quản lý nhà trường, phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước, đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm sau nhằm đào tạo cán bộ KHKT, cán bộ quản lý kinh tế kế tục một cách xuất sắc và trung thành sự nghiệp to các mạng to lớn của Đảng.
    Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Đặng Bằng  Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trương Kỳ Hiếu Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III được tổ chức vào tháng 2/1971 tại Văn Lâm - Hưng Yên. Có 62 đại biểu thay mặt cho gần 190 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng bộ thật sự đoàn kết nhất trí, ngày càng vững mạnh, ra sức làm tốt công tác tổ chức và quản lý Nhà trường về mọi mặt, đưa dần Nhà trường vào thế ổn định, cố gắng làm tốt hơn công tác đời sống, trên cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên từng bước vững chắc và tích cực chuẩn bị những điều kiện cho sự tiến bộ của các năm sau, đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵng sàng chiến đấu và phục vụ tiền tuyến.
    Đại hội ban chấp hành gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Hoàng Đức Thắng Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Thị Ngợi Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV được tổ chức vào ngày 12/12/1972 tại Văn Lâm - Hưng Yên. Có 57 đại biểu thay mặt cho trên 200 Đảng viên tham dự.
    Đại hội tiến hành trong điều kiện thời chiến rất căng thẳng. Đại hội xác định: Phát huy tinh thần quyết thắng, tiếp tục tiến lên thực hiện Chỉ thị 222 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển hướng công tác đào tạo đại học và THCN trong tình hình mới, tổ chức phục vụ tốt, giảng dạy, học tập tốt và kết hợp giữa công tác phục vụ với công tác giảng dạy và học tập nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Tăng cường công tác phòng không sơ tán, thực hiện nếp sống quân sự hóa, đảm bảo an toàn tối đa, tích cực chuẩn bị đưa dần Nhà trường về Hải Phòng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và có hiệu lực của Đảng bộ, vai trò quản lý của chính quyền, vai trò làm chủ tập thể của quần chúng.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Trương Kỳ Hiếu Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đặng Bằng Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Đức Thắng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V tổ chức và tháng 7/1975 tại An Thụy - Hải Phòng. Có 55 đại biểu thay mặt cho 170 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, dân chủ và kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Thái Hữu Thọ Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Trần Lê Thể   Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Thế Ánh Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI tổ chức vào ngày 20/10/1976 tại An Thụy - Hải Phòng. Có 56 đại biểu thay mặt cho 183 Đảng viên tham dự.
    Đại hội khẳng định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường dân chủ kỷ luật, đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ, NCKH, di chuyển và xây dựng Trường.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Vũ Cần Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Thế Ánh Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Trần Lê Thể Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII tổ chức vào ngày 19/5/1978 tại Nha Trang. Có 59 đại biểu thay mặt cho 180 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của cán bộ công nhân viên và học sinh, nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu trước mắt và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và có năng lực chuyên môn. Quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện và xây dựng Trường vững mạnh.
    Đại hội bầu ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Hoàng Đình Xích Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Lê Văn Tiệu Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII tổ chức vào ngày 17/6/1980 tại Nha Trang. Có 65 đại biểu thay mặt cho 192 Đảng viên tham dự.
Đại hội xác định một số nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu xây dựng xong toàn bộ chương trình môn học. Khẩn trương chuẩn bị để sớm thành lập khoa Kinh tế Thủy sản. Xây dựng địa bàn thực tập trên cả nước. Mở lớp bồi dưỡng sau đại học và tiến tới mở lớp đào tạo trên đại học. Chú ý gắn liền nghiên cứu khoa học với sản xuất.
    Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Hoàng Đình Xích Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Phan Ngọc Diệp    Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Lê Văn Tiệu Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội   Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng   Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Nguyễn Mậu Khai Đảng Ủy viên
12. Đồng chí Trần Văn Quý Đảng Ủy viên
13. Đồng chí Nguyễn Thanh Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX tổ chức vào ngày 02/11/1982 tại Nha Trang.
    Đại hội xác định: Phấn đấu giữ vững Đảng bộ vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, vai trò của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khai thác tiềm năng và vận dụng sức mạnh tổng hợp của Trường, đặc biệt chú trọng các mặt công tác đời sống, chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ - học sinh ra sức khắc phục khó khăn, bảo vệ Trường an toàn và từng bước đưa Trường vào thế phát triển ổn định, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên lý và phương thức đào tạo của Đảng nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Hoàng Đình Xích Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đoàn Trọng Loan   Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Phan Ngọc Diệp  Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Lê Xuân Tiệp     Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ X tổ chức vào ngày 28/3/1985 tại Nha Trang. Có 108 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Quy hoạch toàn bộ công tác xây dựng và phát triển Trường Đại học Thủy sản trở thành một trường trọng điểm, phấn đấu xây dựng danh mục ngành nghề, quy mô đào tạo, xây dựng cơ bản, đầu tư trang bị kỹ thuật... để trở thành trường có tầm cỡ đầu ngành.
    Kế hoạch hóa công tác đào tạo tất cả các ngành các hệ, phấn đấu không giảm sút chất lượng đào tạo. Mở rộng liên kết nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật để tạo nhiều hàng hóa cho Trường và cho địa phương. Quan tâm và tạo điều kiện các mặt để xây dựng phát triển Trung tâm nghiên cứu thủy sản ở miền Trung.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa  Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trần Khắc Chất Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tổ chức vào ngày 22/01/1988 tại Nha Trang. Có 98 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục nâng cao trình độ lí luận và chính trị tư tưởng. Xây dựng và khai thác tiềm năng, đảm bảo cho trường trở thành trường đào tạo nhiều bậc học để thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình cải cách đào tạo. Lãnh đạo có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học - lao động sản xuất - xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống. Củng cố bộ máy và công tác cán bộ. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và tổ chức quần chúng vững mạnh.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho  Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Võ Thiên Lăng Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Mai Kim Tiên Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XII tổ chức vào tháng 10/1991 tại Nha Trang. Có 105 Đảng viên tham dự.
    Đại hội khẳng định: mặc dù tình hình tư tưởng CBCC và SV trong giai đoạn này có những xáo trộn, nhưng về cơ bản là ổn định, niềm tin và sự lựa chọn đi lên XHCN theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn vẫn được giữ vững.
    Đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường và đổi mới công tác tư tưởng, công tác quần chúng và công tác bảo vệ trật tự an ninh trong Trường. Lãnh đạo đổi mới công tác chuyên môn theo chủ trương cải cách giáo dục - đào tạo của Đảng. Chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn Phó Bí thư
3. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Quách Đình Liên Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Đỗ Trọng Đóa Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Mai Kim Tiên Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII được tổ chức vào ngày 27/5/1994 tại Nha Trang. Có 107 Đảng viên tham dự.
    Đại hội vạch ra phương hướng lãnh đạo trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới công tác chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết TW4, cải cách mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống, mở rộng quy mô loại hình đào tạo, áp dụng quy trình đào tạo tín chỉ, cho phép sinh viên đăng ký học tập theo khả năng và điều kiện. Phấn đấu tổ chức đào tạo sau đại học cho cả 5 ngành truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và xây dựng vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu...
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quần chúng, xây dựng Đảng bộ cũng được Đại hội coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn Phó Bí thư
3. Đồng chí Quách Đình Liên Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Quang Mẫn Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Vũ Văn Xứng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hộ Đảng bộ lần thứ XIV được tổ chức vào tháng 02/1996 tại Nha Trang. Có 97 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục cải cách mục tiêu nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của ngành Thủy sản và các ngành kinh tế khác. Phấn đấu trở thành một đại học đa ngành tại khu vực Nam Trung bộ với các chuyên ngành truyền thống là thế mạnh và mũi nhọn. Triển khai tốt và từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo mới. Từng bước cải tiến công tác quản lý đào tạo. Củng cố vững chắc công tác đào tạo Cao học, NCS và coi đây là nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường.
    Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mũi nhọn vào sản xuất, trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tạo vốn tự có đồng thời tranh thủ sự đầu tư của Nha nước để phát triển các Trung tâm khoa học công nghệ của Trường. Tập trung xây dựng một số phòng thí nghiệm mũi nhọn đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, mở rộng và nâng cấp Thư viện.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn Phó Bí thư
3. Đồng chí Quách Đình Liên Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Đình Chất Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Trần Quang Mẫn Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Vũ Văn Xứng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XV được tổ chức vào ngày 25/6/1998 tại Nha Trang.
    Đại hội xác định: Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, mọi khả năng để xây dựng các ngành đào tạo truyền thống để trở thành thế mạnh và mũi nhọn của Nhà trường, đi đôi với việc mở rộng cơ cấu ngành học và quy mô đào tạo để tiến tới một đại học đa ngành, cần giữ vững và đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng toàn diện cho sinh viên các hệ. Có kế hoạch tăng cường đội ngũ nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy, đảm bảo từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

TT Họ tên Chức vụ
1. Đồng chí Thái Văn Ngạn Bí thư
2. Đồng chí Quách Đình Liên Phó Bí thư
3. Đồng chí Vũ Văn Xứng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Trần Đình Chất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đỗ Trọng Đóa Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI được tổ chức vào ngày 18/11/2000 tại Nha Trang. Có 122 Đảng viên tham dự.
    Đại hội khẳng định: một mặt phải tìm cách củng cố và nâng cao một bước chất lượng các hoạt động giáo dục chính trị, đào tạo, khoa học và quan hệ đối ngoại...để đổi mới toàn diện Nhà trường, mặt khác phải ra sức chuẩn bị lực lượng cả về nhân tài vật lực để tiếp tục con đường tiến đến một đại học đa ngành.
Đại hội cũng xác định: chúng ta vừa thừa hưởng những thành quả to lớn của công việc đổi mới toàn diện đất nước và của ngành, nhưng vẫn đứng trước nhiều thử thách trên con đường xây dựng và phát triển. Mọi sự lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ này phải nhằm mục đích làm thế nào phát huy được nội lực tiềm tàng của bản thân Nhà trường, nhưng cũng phải tranh thủ mọi điều kiện và khả năng hỗ trợ giúp đỡ từ Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa, Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Thủy sản cũng như các địa phương trong cả nước để đi lên.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Thái Văn Ngạn Bí thư
2. Đồng chí Quách Đình Liên Phó Bí thư
3. Đồng chí Vũ Văn Xứng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Trần Đình Chất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Hoàng Thị Bích Đào Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Hà Việt Hùng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII được diễn ra vào các ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2005 tại Nha Trang. Có 173/192 đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận. Đổi mới phương pháp tổ chức và điều hành các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và tài chính tài sản của Nhà trường. Giữ vững và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV. Tiếp tục cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phấn đấu giữ vững truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt nam, một trung tâm khoa học, văn hóa của khu vực.
    Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ CBGD.

    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đến tháng 10/2008 đồng chí Mai Thị Tuyết Nga được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thôi tham gia BCH Đảng bộ. Đồng chí Khổng Trung Thắng được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

1. Đồng chí Vũ Văn Xứng Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Phó Bí thư
4. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đồng chí Quách Hoài Nam Ủy viên ban Thường vụ
6. Đồng chí Chu Thị Lê Dung Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Bùi Đức Dương Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Phan Thanh Liêm Đảng Ủy viên
12. Đồng chí Lê Phước Lượng Đảng Ủy viên
13. Đồng chí Khổng Trung Thắng Đảng Ủy viên ( 10/2008) 
14. Đồng chí Phạm Hùng Thắng Đảng Ủy viên
15. Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII được diễn ra vào các ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2005 tại Nha Trang. Có 173/192 đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận. Đổi mới phương pháp tổ chức và điều hành các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và tài chính tài sản của Nhà trường. Giữ vững và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV. Tiếp tục cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phấn đấu giữ vững truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt nam, một trung tâm khoa học, văn hóa của khu vực.
    Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ CBGD.

    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đến tháng 10/2008 đồng chí Mai Thị Tuyết Nga được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thôi tham gia BCH Đảng bộ. Đồng chí Khổng Trung Thắng được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

1. Đồng chí Vũ Văn Xứng Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Phó Bí thư
4. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đồng chí Quách Hoài Nam Ủy viên ban Thường vụ
6. Đồng chí Chu Thị Lê Dung Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Bùi Đức Dương Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Phan Thanh Liêm Đảng Ủy viên
12. Đồng chí Lê Phước Lượng Đảng Ủy viên
13. Đồng chí Khổng Trung Thắng Đảng Ủy viên ( 10/2008) 
14. Đồng chí Phạm Hùng Thắng Đảng Ủy viên
15. Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng Đảng Ủy viên
 
In nội dung

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX được diễn ra vào các ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2010 tại Nha Trang. Có 140 đại biểu đại diện cho 261 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ về tham dự.
    Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với khẩu hiệu hành động cũng là chủ đề của Đại hội "Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm, trách nhiệm, hành động của mỗi đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên Trường Đại học Nha Trang", Đại hội đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỷ 2005-2010; đồng thời đi tới sự thống nhất cao những nội dung lãnh đạo chủ yếu cho nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 với các mục tiêu lớn:

      Tiếp tục quá trình xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành có chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, một trung tâm khoa học và văn hóa của khu vực.

      Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; giữ vững sự đoàn kết và đồng thuận; đổi mới phương pháp tổ chức quản lý và điều hành để đảm bảo nâng cao chất lượng  đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và HSSV; đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phấn đấu giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí.

1. Đồng Chí Vũ Văn Xứng Bí Thư
2. Đồng chí Phan Thanh Liêm Phó Bí thư
3. Đồng chí Phạm Quang Huy Ủy viên Ban Thường vụ - Trực
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hiển Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đồng chí Khổng Trung Thắng Ủy viên Ban Thường vụ
6. Đồng chí Đỗ Như An Đảng ủy viên
7. Đồng chí Vũ Ngọc Bội Đảng ủy viên
8. Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình Đảng ủy viên
9. Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương Đảng ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Văn Đạt Đảng ủy viên
11. Đồng chí Hoàng Hoa Hồng Đảng ủy viên
12. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng ủy viên
13. Đồng chí Phạm Quốc Hùng Đảng ủy viên 
14. Đồng chí Lê Phước Lượng Đảng ủy viên
15. Đồng chí Quách Hoài Nam Đảng ủy viên
16  Đồng chí Trần Gia Thái Đảng ủy viên
17  Đồng chí Phạm Hùng Thắng Đảng ủy viên
18  Đồng chí Tống Văn Toản Đảng ủy viên
19  Đồng chí Nguyễn Văn Tường Đảng ủy viên
 
In nội dung

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ lần thứ XX được diễn ra từ ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2015 tại Nha Trang. Có 139 đại biểu đại diện cho 308 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ về tham dự.

Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với chủ đề của Đại hội “Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để sớm trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu  khu vực Miền Trung” Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung cơ bản định hướng sự phát triển Nhà trường giai đoạn 2015-2020 như:

Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN, tạo nền tảng để sớm đưa Trường Đại học Nha Trang trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của khu vực Miền Trung; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và hành động tự giác của mỗi đảng viên, CBVC và sinh viên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với sinh viên theo hướng tăng về số lượng và chất lượng: Phấn đấu kết nạp được 35 - 45 đảng viên/năm, trong đó kết nạp 25-35 sinh viên; phấn đấu mỗi chi đoàn sinh viên từ năm thứ ba có ít nhất một đảng viên là sinh viên.

Tạo nền tảng để sớm đưa khoa học công nghệ lên ngang tầm với đào tạo; trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu.

             Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành đã bầu 04 đồng chí vào Ban Thường vụ (thiếu 01).

              

1.

Đồng chí Khổng Trung Thắng

Bí thư

2.

Đồng chí Trang Sĩ Trung

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên Ban Thường vụ

4.

Đồng chí Quách Hoài Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Vũ Ngọc Bội

Đảng ủy viên

6.

Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương

Đảng ủy viên

7.

Đồng chí Trần Trọng Đạo

Đảng ủy viên

8.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt

Đảng ủy viên

9.

Đồng chí Hà Việt Hùng

Đảng ủy viên

10.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng

Đảng ủy viên

11.

Đồng chí Trần Doãn Hùng

Đảng ủy viên

12.

Đồng chí Phạm Quang Huy

Đảng ủy viên

13.

Đồng chí Trần Đức Lượng

Đảng ủy viên

14.

Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga

Đảng ủy viên

15.

Đồng chí Vũ Kế Nghiệp

Đảng ủy viên

16.

Đồng chí Trần Gia Thái

Đảng ủy viên

17.

Đồng chí Tống Văn Toản

Đảng ủy viên

18.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường

Đảng ủy viên

19.

Đồng chí Hồ Huy Tựu

Đảng ủy viên

 

In nội dung

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI được diễn ra từ ngày 11 và 11 tháng 8 năm 2020 tại Nha Trang. Có 149 đại biểu đại diện cho gần 295 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ về tham dự.

Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với chủ đề của Đại hội Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường thực hiện tự chủ; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo; không ngừng nâng cao uy tín của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồngĐại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung cơ bản định hướng sự phát triển Nhà trường giai đoạn 2020-2025 như:

Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ trong bối cảnh tự chủ đại học; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh thực hiện tự chủ; tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và hợp tác tạo tiền đề cần thiết để sớm thực hiện thành công tầm nhìn đến năm 2030: thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người học. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hình thành đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người học gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Xây dựng và chỉnh đốn Đảng".

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và chú trọng chất lượng đảng viên mới. Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 30 - 35 đảng viên, trong đó 20 - 25 đảng viên là sinh viên.

             Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành đã bầu 04 đồng chí vào Ban Thường vụ (khuyết 01) và đến tháng 3/2022 đồng chí Phạm Quốc Hùng được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ.

              

1.

Đồng chí Khổng Trung Thắng

Bí thư

2.

Đồng chí Trang Sĩ Trung

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Quách Hoài Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

4.

Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga

Ủy viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ (3/2022)

6.

Đồng chí Nguyễn Thành Cường

Đảng ủy viên

7.

Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương

Đảng ủy viên

8.

Đồng chí Trần Trọng Đạo

Đảng ủy viên

9.

Đồng chí Nguyễn Thế Hân

Đảng ủy viên

10.

Đồng chí Trần Doãn Hùng

Đảng ủy viên

11.

Đồng chí Võ Nguyễn Hồng Lam

Đảng ủy viên

12.

Đồng chí Đặng Xuân Phương

Đảng ủy viên

13.

Đồng chí Tô Văn Phương

Đảng ủy viên

14.

Đồng chí Trần Hưng Trà

Đảng ủy viên

15.

Đồng chí Huỳnh Văn Vũ

Đảng ủy viên

 

 

In nội dung