Các kỳ đại hội Đảng bộ

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất tại Văn Lâm - Hưng Yên từ ngày 7 đến ngày 9/6/1968. Có 70 đại biểu thay mặt cho 234 Đảng viên tham dự.
    Đại hội đánh giá các mặt hoạt động của Trường Thủy sản sau 2 năm ra đời và xác định phương hướng hoạt động của Đảng bộ trường là: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và Nha trường thành một tập thể chiến đấu vững mạnh, một khối đoàn kết nhất trí, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu thực hiện chuyển hướng lãnh đạo, lấy nâng cao chất lượng làm chính, ra sức kiện toàn củng cố tổ chức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Lâm Bá Nhụy Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Lê Xuân Thưởng Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Kim Quang Đảng Ủy viên