Search

“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TCCS - Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình đưa chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đây cũng chính là một trong những động lực cốt lõi để hiện thực hóa định hướng và tầm nhìn trong giai đoạn mới - khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Xem tiếp

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Không thể phủ nhận được thành quả về quyền con người ở Việt Nam

Bài tiếp tiếp theo

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư