Search

CÁC NGHỊ QUYẾT - KẾ HOẠCH - CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

1. Nghị quyết về Nâng cao hiệu quả công tác khoa học công nghệ.

2. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương III, khóa XI

3. Nghị quyết định hướng duy trì và phát triển các chuyên ngành thủy sản.
4. Nghị quyết công tác quý III/2015.
5. Nghị quyết công tác quý IV/2015.

6. Nghị quyết công tác quý I/2016.
7. Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.
8. Nghị quyết công tác quý II/2016.
9. Nghị quyết về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng-an ninh năm 2016.
10. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2016-2020.
11. Nghị quyết công tác quý III/2016.
12. Chương trình HĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII-Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX
13. Chương trình hành động phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2020.
14. Nghị quyết công tác quý IV/2016.
15. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
16. Nghị quyết công tác quý I/2017.
17. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (cập nhật, bổ sung tháng 5/2017). 
18. Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
19. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang (bổ sung tháng 4/2017).
20. Nghị quyết công tác quý II/2017.
21. Nghị quyết về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng-an ninh năm 2017.
22. Nghị quyết công tác quý III/2017.
23. Nghị quyết công tác quý IV/2017.
24. Nghị quyết công tác quý I/2018.
25. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Đảng ủy.
26. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.
27. Nghị quyết công tác quý II/2018.
28. Nghị quyết công tác quý III/2018.
29. Nghị quyết công tác quý IV/2018.
30. Nghị quyết công tác quý I/2019.
31. Nghị quyết công tác quý II/2019.
32. Nghị quyết công tác quý III/2019.
33. Nghị quyết công tác quý IV/2019.
34. Nghị quyết công tác quý I/2020.

35. Nghị quyết công tác quý I/2021.

36. Nghị quyết công tác quý II/2021.

37. Nghị quyết công tác quý III/2021.

38. Nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển Đảng.

39. Nghị quyết công tác quý IV/2021.

40. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy.

41. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

42. Nghị quyết công tác quý I/2022.

43. Nghị quyết công tác quý II/2022.

44. Nghị quyết công tác quý III/2022.

45. Nghị quyết công tác quý IV/2022.

46. Nghị quyết công tác quý I/2023.

47. Nghị quyết công tác quý II/2023.

48. Nghị quyết công tác quý III/2023

49. Nghị quyết công tác quý IV/2023

50. Nghị quyết công tác quý I/2024.