Thông báo

Câu hỏi viết tiểu luận Lớp nhận thức về Đảng và Lớp đảng viên mới năm 2022

  • 28/10/2022

1. CÂU HỎI VIẾT TIỂU LUẬN LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI 10/2022 (Tải về tại đây).

 

2. CÂU HỎI VIẾT TIỂU LUẬN LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 10/2022 (Tải về tại đây).

 

3. MẪU BÌA TIỂU LUẬN (Tải về tại đây).